Din service partner

Vilkår og betingelser

Leveringsbetingelser for Horten bil og båt elektro pr 27/08-2015

Følgende er vilkår for en juridisk avtale mellom deg og Horten bil og bår elektro as. Når du åpner nettsiden og/eller bruker den, erkjenner du at du har lest, fortått, samtykker i og forplikter deg til disse vilkår og til å overholde alle gjeldende lover og forskrifter. Ikke bruk denne nettsiden hvis du ikke godtar disse vilkår.

1. Generelt
Disse avtalevilkårene gjelder for kjøp og leveranse av alle typer varer og tjenester som
Horten bil og båt elektro as selger til firma og privatpersoner. Tjenestenes funksjoner og innhold er definert
i beskrivelsen av tjenestene på Horten bil og båt elektro as sine internettsider. Horten bil og båt elektro as forbeholder seg
retten til å endre og bestemme hvilke tjenester som til enhver tid er tilgjengelige på serverne.
Kjøper forplikter seg til selv å holde seg oppdatert mht de til enhver tid gjeldende betingelser
og innhold I denne avtalen. Oppdaterte betingelser skal alltid være tilgjengelige på denne
siden hos Horten bil og båt elektro as.

Med ”kjøper” menes i denne avtale firma eller privatperson som kjøper varer og tjenester
fra Horten bil og båt elektro as. Med ”selger” menes Horten bil og båt elektro as. Med ”websider” menes websider som
kjøper publiserer på internett ved hjelp av hostingtjenester fra Horten bil og båt elektro as.

Et kundeforhold er en kundes (kjøpers) samlede engasjement hos Horten bil og båt elektro as.
Avtalen er inngått og avtalevilkårene anses akseptert i sin helhet ved bestilling.
Kunden plikter å melde fra til Horten bil og båt elektro as ved adresseforandringer eller forandringer i den
e-postadressen som kunden kan treffes på.

Kunden er selv ansvarlig for at informasjonen som oppgis til Horten bil og båt elektro as er riktig til enhver tid.

Kunden er ansvarlig for å påse at brukerinformasjon, herunder passord m.v. til enhver tid
oppbevares på en forsvarlig måte, for å hindre at denne informasjonen kommer uvedkomende
i hende.

2. Bestilling
Bestilling av varer og tjenester kan gjøres elektronisk pr web.
Ordrebekreftelser sendes alltid pr e-post og kjøper må ha oppgitt en gyldig e-post adresse.

3. Priser og betalingsbetingelser
Alle priser er oppgitt eksklusive merverdiavgift, med mindre annet er klart angitt.
Betaling for hostingtjenester faktureres forskuddsvis for en periode av gangen.
Godkjent betalingsmetode for privatkunder er pr. i dag Faktura/kontant/PayPal.
Bedrifter registrert i Brønnøysundregisteret kan be om faktura.

Priser og eventuelle andre ytelser er beskrevet på nettsidene til Horten bil og båt elektro as.
Alle priser (og produktsammensetninger) kan endres av Horten bil og båt elektro as med 30 dagers varsel.
Med varsel forstås her bekjentgjørelse på våre nettsider.
Ved prisendring gjelder ny pris fra og med neste fakturautstedelse, men ikke tidligere enn
30 dager fra kunngjøring.
Varsling på selskapets internettsider regnes som kunngjøring.

4. Regler for angrerett
Angrerettloven gjelder forbrukerkjøp, det vil si at tjenesten er til personlig
bruk for kjøperen, hans husstand eller omgangskrets.
Bedrifter, organisasjoner og foreninger har følgelig ikke angrerett.

Alle andre tjenester:
Privat kunde: 14 dager etter levering
Bedrifter, organisasjoner og foreninger har ingen angrerett.

5. Ansvar for innhold og informasjon
Kjøper er selv ansvarlig for å legge inn, samt å oppdatere informasjon på sine sider.

6. Kundeservice
Ved behov for brukerstøtte eller ved eventuelle feilsituasjoner skal kjøper henvende seg til kundeservice.
Horten bil og båt elektro as gir kun brukerstøtte via kundesidene.
Dette er nærmere beskrevet på nettsidene til Horten bil og båt elektro as.

7. Mislighold, manglende betaling.
Ved manglende eller forsinket betaling sender selger betalingsoppfordringer pr. e-post.
Ved purring debiteres avgift innenfor gjeldende lover og regler, for tiden 100 kroner i purregebyr.
Dersom faktura ikke blir betalt til tross for purring, vil krave oversendt til inkasso.

8. Feil og mangler
Ved vesentlige feil eller mangler på selgers vare vil en ny vare bli tilsendt så fremt varen er i forpakning, forseglet og ubrutt. Selger er ikke under noen omstendighet erstatningspliktig for bortfall av
omsetning, og andre direkte eller indirekte forhold som kan inntreffe som følge av feil eller
mangler ved tjenesten/varen, eller andre tjenester selger har levert.

9. Overdragelse av rettigheter og plikter
Kjøper kan ikke overdra sine rettigheter og forpliktelser under denne avtalen uten skriftlig samtykke
fra Horten bil og båt elektro as. Dersom Horten bil og båt elektro as endrer eierstruktur i form av f. eks. etablering av morselskap,
datterselskap, underselskap, fusjonering mv., overdras kundeforholdet automatisk til den nye
eierstrukturen som måtte oppstå.

10. Lovvalg, jurisdiksjon og tvisteløsning
Partenes rettigheter og plikter etter avtalen bestemmes i sin helhet av norsk rett.
Hvis det oppstår tvist mellom partene om tolkningen eller rettsvirkningene av avtalen, kan Horten bil og båt elektro as
kreve at tvisten skal søkes løst ved forhandlinger. Fører slike forhandlinger ikke fram innen 30 virkedager
fra kravet om forhandlinger ble reist, vedtar hver av partene at slik tvist skal avgjøres med endelig virkning
for domstolene.
Horten vedtas som verneting.

0

Your Cart